اتمام پروژه و تست

پس از اتمام اولیه‌ی پروژه نوبت به تست و بازخوردگیری محصول می‌شود. در این وهله نسخه‌ی اولیه‌ی محصول در معرض تست و بازخوردگیری از شما قرار می‌گیرد و بعضاً تا چند مرتبه مورد اصلاح و تغییر قرار می‌گیرد.