نهایی کردن، آموزش و تحویل

پس از انجام همه‌ی مراحل و آماده‌سازی و تست، پروژه آماده‌ی بهره‌برداری و تحویل است؛ در این مرحله در صورتی که بخش‌هایی از پروژه نیاز به آموزش و انتقال دانش به شما را داشته باشد، این امر صورت گرفته و پس از آن پروژه تحویل و در این مرحله مختومه می‌شود؛ در بسیاری پروژه‌ها، این مرحله ابتدای مسیر همکاری رادین تک با شما برای توسعه، پشتیبانی و گسترش همکاری‌ها در زمینه و پروژه‌های دیگر می‌باشد؛ امیدواریم با شما نیز افتخار امتداد همکاری را داشته باشیم.