ApplyKey

ApplyKey

پروژه ApplyKeyبا هدف یکپارچه‌ و ساده‌سازی و سهولت کار دانشجویانی که قصد Apply در دانشگاه‌هایی خارج از کشور خود را دارند، ارائه شد و سپس با انجام تحقیقات و طی مرحله آنالیز بازار در همکاری و مشارکت با یک تیم دانش‌بنیان در(University of Texas at Dallas) وارد مرحله طراحی و پیاده‌سازی شده و پس از دو ماه فاز اول آن به پایان رسید

applykey.io

و هم اکنون در مرحله آنالیز بازار برای پیاده‌سازی فاز دوم می‌باشد